Khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định về việc khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”.

Theo quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030"

Mục đích khảo sát nhằm đánh giá kết quả và tác động của Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" giai đoạn 2014-2020; xác định những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm; tổng hợp dữ liệu, đề xuất phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

Nội dung khảo sát tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau: Khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng, kết quả và tác động của Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" giai đoạn 2014-2020 đối với hệ thống thư viện công cộng, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; Khảo sát thực tế các mô hình học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại một số địa phương.
 
Khảo sát bằng phương pháp gửi công văn điều tra khảo sát thu thập số liệu về nội dung nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương khác nhau về điều kiện địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tại các thư viện công cộng, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án; Hình thức khảo sát: Khảo sát thực tế; tổ chức phỏng vấn; khảo sát thông qua báo cáo của địa phương.

Đồng thời kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu: Tổ chức khảo sát, đánh giá đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu xây dựng Đề án; Các đơn vị được khảo sát có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, cung cấp đầy đủ các tài liệu, số liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu khảo sát; Đoàn khảo sát có trách nhiệm thu thập đầy đủ, chính xác các tài liệu, thông tin cần thiết, đánh giá đúng năng lực thực hiện đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

 Thủy Bích

https://thethaovietnamplus.vn/khao-sat-xay-dung-de-an-day-manh-cac-hoat-dong-hoc-tap-suot-doi-trong-cac-thu-vien-bao-tang-nha-van-hoa-cau-lac-bo-den-nam-2030-a1241.html/

Liên kết web :
Đang online : 14
Hôm nay : 1824
Tháng hiện tại : 3846
Tổng lượt truy cập : 1366332