Cơ cấu tổ chức Thư viện Tỉnh

(Từ 01/4/2022)Thư viện Tỉnh có tổng số 18 viên chức, lao động. Trong đó có 16 biên chế, 02 Hợp đồng theo Nghị định Số: 68/2000/NĐ-CP . Trình độ chuyên môn: 15 đại học, 02 trung cấp, 01 nhân viên kỹ thuật, 01 nhân viên hợp đồng ngắn hạn.

  1. Lãnh đạo thư viện tỉnh

         Thư viện tỉnh có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

         Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Thư viện trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

        Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Thư viện tỉnh chỉ đạo một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thư viện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Thư viện vắng mặt, Phó Giám đốc Thư viện được Giám đốc Thư viện ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.

       Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luận, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh do Giám đốc Sở quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành và phân cấp quản lý cán bộ, công chức của UBND tỉnh.

        2. Cơ cấu tổ chức bên trong của Thư viện tỉnh

        Gồm các phòng ban chuyên môn sau:

  • Phòng Nghiệp vụ - Hành chính
  • Phòng Công tác bạn đọc

        Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện tỉnh gồm cấp trưởng và không quá 01 cấp phó.

       Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cấp trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc Thư viện tỉnh do Giám đốc đơn vị trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

        2.1. Phòng Nghiệp vụ - Hành chính

        2.1.1. Vị trí, chức năng

        Tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác nghiệp vụ thư viện:Xây dựng,xử lý và tổ chức hệ thống tra cứu; bảo quản tài nguyên thông tin; tạo lập,cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện; liên thông thư viện, phát triển thư viện sốvà hiện đại hóa thư viện; phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chứctrong các hoạt động nghiệp vụ thư viện, đánh giá hoạt động thư viện.

       Tham mưu về công tác hành chính quản trị; văn thư, lưu trữ; tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; công tác thi đua - khen thưởng; an ninh trật tự, phòng cháy cháy chữa cháy và các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan.

     2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn.

    a ) Về công tác Nghiệp vụ thư viện:

        - Tham mưu xây dựng tài nguyên thông tin(phát triển và thanh lọc tài nguyên thông tin); xử lý tài nguyên thông tin và tổ chức hệ thống tra cứu thông tin(xử lý tài nguyên thông tin sau khi bổ sung vào thư viện theo quy trình nghiệp vụ; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin để phục vụ việc quản lý, tra cứu và sử dụng); bảo quản tài nguyên thông tin trong quá trình lưu giữ, phục vụ, quản lý, tra cứu và sử dụng.

      - Thực hiệntạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện:khoa học, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện và nhu cầu của người sử dụng thư viện;cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện, ngoài thư viện gồm dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin hoặc trên không gian mạng; tư vấn, bồi dưỡng cho tổ chức, cá nhân về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, truyền thông, phổ biến tài nguyên thông tin và cáchình thức dịch vụ thư viện khác.

      - Liên thông thư viện bao gồm: Hợp tác trong việc bổ sung, mua, thu thập tài nguyên thông tin dùng chung và hợp tác trong xây dựng mục lục liên hợp; chia sẻ, sử dụng chung tài nguyên thông tin giữa các thư viện; chia sẻ kết quả xử lý tài nguyên thông tin và sản phẩm thông tin thư viện; liên kết tổ chức dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng thư viện.

      - Phát triển thư viện sốvàhiện đại hóa thư viện:Xây dựng tài nguyên thông tin số, số hóa tài liệu của thư viện, xử lý, lưu giữ, bảo quản tài nguyên thông tin số; quản trị thư viện số;xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại bảo đảm triển khai, vận hành thư viện số và tự động hóa thư viện.

      - Phối hợp với cơ quan, tổ chức trong các hoạt động nghiệp vụ thư việnvề Bảo quản tài nguyên thông tin, cơ sở dữ liệu, khai thác, chia sẻ,sử dụng tài nguyên thông tin của thư viện và tư liệu, cơ sở dữ liệu;tổ chức các hình thức dịch vụ thư viện.

        b ) Về công tác Hành chính quản trị:

        - Công tác Hành chính:

         + Thực hiện công tác tổng hợp, xử lý thông tin, điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động của Thư viện theo chương trình, kế hoạch công tác, quản trị, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của Thư viện;đôn đốc, tiếp nhận thông tin, báo cáo của các phòng chuyên môn nghiệp vụ; tổng hợp báo cáo tháng, sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất. Trình Giám đốc ban hành, phát hành thông báo giao ban định kỳ của cơ quan, tổ chức và đôn đốc viên chức, Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của Thư viện.

        + Quản lý công tác văn thư, lưu trữ và con dấu, thực hiện quy trình văn bản đến và đi theo các quy định hiện hành của Nhà nước;đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất của đơn vị khi bị xuống cấp, hư hỏng.

        + Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở hạ tầng; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản, trang thiết bị định kỳ hàng năm theo quy định; đảm bảo hệ thống điện thoại, điện, nước, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động của Thư viện ; mua sắm, nhập, xuất vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động khác của Thư viện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

          + Quản lý kho hành chính củađơn vị.

         + Chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện các hoạt động lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện.

         + Quản lý và chuẩn bị phương tiện ô tô phục vụ công tác.

        + Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động trong cơ quan và khách đến làm việc Thư viện.

-  Công tác an ninh trật tự, phóng cháy chữa cháy:

        + Xây dựng phương án bảo vệ đảm bảo trật tự an ninh, an toàn trong phạm vi Thư viện; nội quy, quy chế bảo vệ an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy, nổ;

        + Xây dựng và triển khai phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn sách, báo, thông tin thư viện và các trang thiết bị khác trên hệ thống kho bảo quản, kho phục vụ, phòng đọc và khu vực phục vụ lưu động;

        + Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác; đảm bảo an toàn tài sản của cơ quan và phương tiện đi lại của khách đến nghiên cứu, tham quan, học tập;

         + Quản lý và sử dụng thành thạo các trang thiết bị công cụ hỗ trợ, quan sát phục vụ việc bảo vệ của Thư viện.

        + Đôn đốc kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo công tác bảo vệ nội bộ;

       + Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an các cấp, các tổ chức quần chúng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ quan.

        - Công tác tổ chức cán bộ :

        + Thực hiện các thủ tục hợp đồng lao động, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, nghỉ hưu, cho thôi việc đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan;

        + Tham mưu thực hiện công tác đánh giá viên chức, hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP hàng tháng, hàng năm theo quy định;quản lý hồ sơ nội vụ và hồ sơ cán bộ; thực hiện quy trình quản lý nhân sự, bổ sung hồ sơ lý lịch hàng năm theo quy định; giải quyết chính sách lao động tiền lương và những chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật;

        + Xây dựng các đề án nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động của Thư viện; tổ chức, xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, xây dựng các phương án về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở trong và ngoài nước; thực hiện các thủ tục chế độ chính sách khi cử người đi học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức;

        + Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, soạn thảo các nội quy, quy chế của cơ quan;

       + Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật của Thư viện; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo sự phân công của Giám đốc.

        - Công tác kế hoạch-tài chính :

       + Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt chiến lược, chương trình mục tiêu, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn;

       + Tổ chức lập, thẩm định kế hoạch hàng năm (kế hoạch công việc, kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch dịch vụ) trình lãnh đạo Thư việnvà các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

       + Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nghiệp vụ thu, chi ngân sách các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động khác của cơ quan theo quy định hiện hành của Nhà nước;

        + Thực hiện việc chi trả lương tháng, các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước;

       + Tổ chức ghi chép hạch toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh; thực hiện và báo cáo kết quả kiểm kê tài sản và đề xuất các biện pháp giải quyết;

         + Quản lý quỹ tiền mặt của đơn vị; quản lý hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước;

         + Lập và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước;

        + Kiểm soát chứng từ tạm ứng và thanh toán tạm ứng trình Giám đốc (hoặc Phó giám đốc phụ trách) phê duyệt và tổ chức đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến thời hạn thanh toán;

         + Thực hiện thanh quyết toán đầy đủ các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành; tổ chức thực hiện các công tác thanh quyết toán, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

         + Cung cấp số liệu kế toán để phục vụ công tác lập kế hoạch, chiến lược và xây dựng các mức thu trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật thông tin.

        c) Đánh giá hoạt động thư viện qua các nhiệm vụ được giao và báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Thư viện.

        d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo đơn vị giao.

       3.1 Phòng Công tác bạn đọc

       3.1.1. Vị trí, chức năng

          Tham mưu cho Giám đốc Thư viện thực hiện các công việc cung ứng tài nguyên thông tin theo hình thức phục vụ, nhóm đối tượng chuyên biệt hoặc loại hình tài nguyên thông tin; phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện; thực hiện đánh giá nhu cầu sử dụng thông tin của người sử dụng. Thực hiện công tác truyền thông, vận động, xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng thư viện và phát triển văn hóa đọc.

       3.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

      a) Công tác phục vụ người sử dụng:

       - Thực hiện các công việc cung ứng tài nguyên thông tin thư viện bảo đảm khoa học, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện và nhu cầu của người sử dụng thư viện.

       - Tổ chức các hình thức phục vụ, nhóm đối tượng chuyên biệt hoặc loại hình tài nguyên thông tin;

      + Cung cấp sản phẩm thông tin thư viện: Thực hiện các công việc cung ứng tài nguyên thông tin thư viện bảo đảm khoa học, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện và nhu cầu của người sử dụng thư viện;Bảo đảm sự đa dạng về hình thức, phương thức cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện.

      +Tổ chức thực hiện dịch vụ thư viện bao gồm: Cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện, ngoài thư viện gồm dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin hoặc trên không gian mạng;cung cấp thông tin thư mục, chỉ dẫn thông tin; tư vấn, bồi dưỡng cho tổ chức, cá nhân về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và hỗ trợ học tập, nghiên cứu; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, truyền thông, phổ biến tài nguyên thông tin; hỗ trợ các tiện ích khai thác thư viện số và các hình thức dịch vụ thư viện khác.

      + Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin thư viện, phản ánh toàn bộ tài nguyên thông tin bằng các hình thức mục lục, cơ sở dữ liệu; đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của thư viện;

       b) Công tác truyền thông thư viện

       - Tổ chức các hoạt động truyền thông thư viện về các nội dung: tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện, tiện ích thư việnvà các nội dung khác liên quan đến thư viện.

       - Thực hiện trưng bày, triển lãm giới thiệu sách, sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện; giao lưu, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, thuyết trình; tổ chức sự kiện văn hóa, giáo dục liên quan đến thư viện; Xây dựng quan hệ công chúng, hình ảnh của thư viện.

        - Phối hợp với cơ quan, tổ chức trong các hoạt động: Khai thác, chia sẻ, phát huy hiệu quả sử dụng tài nguyên thông tin của thư viện và tư liệu, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức phối hợp;Tổ chức các hình thức dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng thư viện và công chúng.

       - Phối hợp với cơ quan, tổ chức về văn hóa, du lịch và cơ quan, tổ chức khác đa dạng hình thức phục vụ và dịch vụ thư viện.

      c)Phát triển văn hóa đọc

      - Tổ chức hoạt động hình thành thói quen đọc trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức;

      - Hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc, khai thác tài nguyên thông tin

      - Phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin, mở rộng tri thức cho người sử dụng thư viện;

     d) Phát triển sản phẩm và hiện đại hóa dịch vụ thông tin thư viện:

       - Thu thập tài liệu số, số hóa tài liệu của thư viện, thực hiện tra cứu, khai thác và chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ thống lưu trữ dữ liệu; hỗ trợ cấp quyền truy cập, khai thác tài nguyên thông tin số cho người sử dụng thư viện. Cung cấp quyền truy cập tài nguyên thông tin số và các dạng khác.

      - Triển khai phòng đọc kho mở, hệ thống cung cấp tài liệu tự động; hệ thống tự mượn, tự trả tài liệu, không gian sáng tạo cho người sử dụng thư viện; khu vực phục vụ trẻ em, người khuyết tật.

     - Cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện hiện đại đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thư viện; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển và khai thác thư viện số; triển khai trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử và các dịch vụ thư viện trên không gian mạng.

      e) Đánh giá hoạt động thư viện qua các nhiệm vụ được giao và báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Thư viện.

      g)Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo đơn vị giao

                                                                                                                         Tác giả bài viết: CBTV

                                                                                                                Nguồn tin: Thư viện Hòa Bình


Liên kết web :
Đang online : 8
Hôm nay : 335
Tháng hiện tại : 14754
Tổng lượt truy cập : 1458721