Cơ cấu tổ chức Thư viện Tỉnh

(Từ 01/4/2014)Thư viện Tỉnh có tổng số 18 viên chức, lao động. Trong đó có 14 biên chế, 01 Hợp đồng theo Nghị định Số: 68/2000/NĐ-CP . Trình độ chuyên môn: 15 đại học, 01 trung cấp, 01 nhân viên kỹ thuật, 01 nhân viên hợp đồng ngắn hạn.

1. Giám đốc: Buif Văn Dịp  - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành đơn vị hoạt động thực hiện kế hoạch công tác trong năm (xây dựng kế hoạch - phân công thực hiện kiểm tra đôn đốc - đánh giá kết quả).

- Phụ trách việc điều hành các nguồn kinh phí, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

- Chịu trách nhiệm duyệt nội dung của lược thuật báo tạp chí Trung ương viết về địa phương.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức việc xây dựng hệ thống thư viện công cộng, hệ thống thư viện, tủ sách trong mạng lưới (thư viện, tủ sách xã phường, tủ sách pháp luật, tủ sách phụ nữ, thư viện trường học, Điểm Bưu điện văn hoá xã...) và phong trào đọc sách báo nâng cao dân trí trong toàn tỉnh.

- Chỉ đạo tham gia các hoạt động mang tính chất nghề nghiệp (thi đọc sách, thi kể chuyện, hội thảo khoa học, tập huấn nâng cao nghiệp vụ...) ở Trung ương và trong khu vực miền núi phía Bắc.

2. Phó giám đốc Phụ Trách : Nguyễn Mạnh Trưng  - Chuyên viên

- Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, phục vụ bạn đọc, điều hành việc chỉnh hệ thống mục lục tại các kho phục vụ.

  - Phụ trách các công tác đoàn thể của đơn vị.

3. Phòng Nghiệp vụ :

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Thúy Đông - Thư viện viên

  - Xây dựng kế hoạch công tác của Phòng Nghiệp vụ

  - Giám sát điều hành mọi công việc nghiệp vụ và chỉ đạo phong trào cơ sở.

  - Giám sát việc tu bổ, bảo quản, phục chế, chuyển dạng tài liệu.

  - Thực hiện bổ xung, phân loại, biên mục, xử lý kỹ thuật sách.

  - Quản lý toàn bộ sổ sách nghiệp vụ (sổ ĐKCBTQ, sổ ĐKCB...), vật tư phục vụ công tác nghiệp vụ, văn phòng v.v... Thống kê báo cáo...

  - Phụ trách công tác thông tin thư mục, tổ chức hệ thống công cụ tra cứu, áp dụng công nghệ tin học vào các hoạt động thư viện.

  - Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền (Hội Báo Xuân, trưng bày sách báo theo chuyên đề, giới thiệu tác giả tác phẩm, sách mới, giới thiệu thiết chế và phương pháp sử dụng thư viện...).

  - Trực tiếp chuẩn bị nội dung công tác tập huấn nghiệp vụ cho cơ sở.

4. Phòng Công tác bạn đọc:

 Phó Trưởng phòng: Quách Thị Hà - Thư viện viên

  - Xây dựng kế hoạch công  tác của phòng phục vụ bạn đọc

  - Giám sát và điều hành mọi hoạt động phục vụ bạn đọc, việc sắp xếp tổ chức các kho sách (kho tổng hợp sách, đơn vị báo tạp chí phục vụ bạn đọc tại chỗ, kho sách địa chí, kho sách thiếu nhi, kho sách luân chuyển, kho sách mượn, kho báo tạp chí mới), các nguồn thu phí đối với bạn đọc.

  - Tổ chức trưng bày giới thiệu sách, báo, phối hợp thực hiện công tác bổ xung, xử lý kỹ thuật sách.

  - Thay phiên phục vụ tại kho đọc tổng hợp vào ngày nghỉ thứ bảy, Chủ nhật, lễ tết.

  - Hướng dẫn tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở; Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn.

  - Bảo quản vốn tài liệu thư viện, chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác.

5. Phòng Hành chính

Trưởng phòng: Ngô quốc Hoa  - Chuyên viên 

            Ngoài trách nhiệm thực hiện các chức năng như các phòng chuyên môn, phòng hành chính thực hiện những nhiệm vụ như sau:

          - Xây dựng dự thảo và tổng hợp trình Giám đốc các chương trình công tác, xây dựng kế hoạch tài chính - kế toán, thống kê, báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động sự nghiệp và các hoạt động nội bộ của đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác sau khi được phê duyệt.

        - Chuẩn bị nội dung, văn bản và thông báo kết luận các cuộc họp.

        - Tiếp nhận, nhân bản, phát hành các loại công văn, chịu trách nhiệm cuối cùng về thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo ký ban hành.

          - Quản lý con dấu, các loại hồ sơ, tài liệu, tài sản của cơ quan.

          - Đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí để duy trì mọi hoạt động của cơ quan.

          - Tham gia thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu.

          - Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách.

          - Đại diện phát ngôn, tiếp xúc và thừa lệnh Giám đốc ký một số văn bản hành chính thông thường khi Giám đốc đi vắng và đã được ủy quyền.

          - Cung cấp thông tin hàng ngày, hàng tuần cho Giám đốc về các vấn đề đã được giải quyết.

          - Thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ bạn đọc, xử lý giải quyết việc đền bù khi bạn đọc làm hư hỏng hoặc làm mất tài liệu của thư viện.

          - Thực hiện các nhiệm vụ thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ, bảo vệ.

                                                                                                                                                                                            THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH.

Liên kết web :
Đang online : 8
Hôm nay : 100
Tháng hiện tại : 987
Tổng lượt truy cập : 927143