Sát nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, sáp nhập 39 tổ dân phố và đặt tên mới đối với 19 tổ dân phố, khu phố; sáp nhập 82 thôn, xóm và đặt tên mới đối với 41 thôn, xóm; đổi tên 02 tổ dân phố; thành lập mới 01 thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

1. Thành phố Hòa Bình.

* Phường Phương Lâm:

- Sáp nhập tổ dân phố số 1 với tổ dân phố số 2 và đặt tên là: Tổ dân phố số 1.

- Sáp nhập 80 hộ của tổ dân phố số 4 với tổ dân phố số 3 và đặt tên là: Tổ dân phố số 2.

- Sáp nhập 23 hộ (còn lại) của tổ dân phố số 4 với tổ dân phố số 5a, tổ dân phố số 5b và đặt tên là: Tổ dân phố số 3.

- Sáp nhập tổ dân phố số 7 với tổ dân phố số 7b và đặt tên là: Tổ dân phố số 4.

- Sáp nhập 47 hộ của tổ dân phố số 7a với tổ dân phố số 6 và đặt tên là: Tổ dân phố số 5.

- Sáp nhập 40 hộ của tổ dân phố số 10 với tổ dân phố số 8, tổ dân phố số 9 và đặt tên là: Tổ dân phố số 6.

- Sáp nhập 27 hộ (còn lại) của tổ dân phố số 7a, 49 hộ (còn lại) của tổ dân phố số 10 với tổ dân phố số 14 và đặt tên là: Tổ dân phố số 7.

- Sáp nhập tổ dân phố số 11 với tổ dân phố số 12 và đặt tên là: Tổ dân phố số 8.

- Sáp nhập tổ dân phố số 13a với tổ dân phố số 13b và đặt tên là: Tổ dân phố số 9.

- Sáp nhập tổ dân phố số 16 với tổ dân phố số 17 và đặt tên là: Tổ dân phố số 11.

- Sáp nhập tổ dân phố số 18 với tổ dân phố số 19, tổ dân phố số 20 và đặt tên là: Tổ dân phố số 12.

- Sáp nhập tổ dân phố số 21 với tổ dân phố số 22 và đặt tên là: Tổ dân phố số 13.

- Sáp nhập tổ dân phố số 23 với tổ dân phố số 24 và đặt tên là: Tổ dân phố số 14.

- Sáp nhập tổ dân phố số 25 với tổ dân phố số 26 và đặt tên là: Tổ dân phố số 15.

- Sáp nhập tổ dân phố số 28 với tổ dân phố số 29 và đặt tên là: Tổ dân phố số 17.

- Sáp nhập tổ dân phố số 30 với tổ dân phố số 31 và đặt tên là: Tổ dân phố số 18.

- Đổi tên tổ dân phố số 15 thành: Tổ dân phố số 10.

- Đổi tên tổ dân phố số 27 (bao gồm 16 hộ khu quy hoạch đấu giá đất) thành: Tổ dân phố số 16.

* Xã Thái Thịnh: Sáp nhập xóm Bích với xóm Trụ và đặt tên là: Xóm Bích Trụ; Thành lập mới xóm Tháu (từ khu dân cư Tháu).

2. Huyện Cao Phong.

* Xã Thu Phong: Sáp nhập xóm Bưng 1 với xóm Bưng 2 và đặt tên là: Xóm Bưng 1; Sáp nhập xóm Vỏ 1 với xóm Vỏ 2 và đặt tên là: Xóm Vỏ.

* Xã Xuân Phong: Sáp nhập xóm Rú 1, xóm Rú 2 với xóm Rú 3 và đặt tên là: Xóm Rú Giữa.

3. Huyện Đà Bắc.

Xã Hào Lý: Sáp nhập xóm Hào Phú với xóm Bưa Chen và đặt tên là: Xóm Hào Phú; Sáp nhập xóm Tân Tiến với xóm Tân Lý và đặt tên là: Xóm Tân Lý; Sáp nhập xóm Hào Tân I với xóm Hào Tân II và đặt tên là: Xóm Hào Tân.

4. Huyện Kim Bôi.

* Thị trấn Bo: Sáp nhập khu Thống Nhất với khu Tân Nhất và đặt tên là: Khu Thống Nhất; Sáp nhập khu Tân Thành với khu Đoàn Kết và đặt tên là: Khu Đoàn Kết.

* Xã Vĩnh Đồng:

- Sáp nhập 55 hộ của xóm Chiềng 2 với xóm Chiềng 1 và đặt tên là: Xóm Gò Đầm.

- Sáp nhập 42 hộ (còn lại) của xóm Chiềng 2 với xóm Chiềng 3 và đặt tên là: Xóm Dảnh.

- Sáp nhập xóm Chiềng 4 với xóm Chiềng 5 và đặt tên là: Xóm Chiềng.

- Sáp nhập xóm Rù 1 với xóm Rù 2 và đặt tên là: Xóm Quê Rù.

- Sáp nhập 26 hộ của xóm Sống Trên với xóm Sống Dưới và đặt tên là: Xóm Sống.

- Sáp nhập 81 hộ (còn lại) của xóm Sống Trên với xóm Chanh Cả và đặt tên là: Xóm Chanh.

- Sáp nhập xóm Chanh Trên với xóm Đoàn Kết và đặt tên là: Xóm Đoàn Kết.

5. Huyện Kỳ Sơn.

- Xã Hợp Thịnh: Sáp nhập xóm Giếng 1 với xóm Giếng 2, xóm Đồng Hương và đặt tên là: Xóm Giếng.

- Xã Mông Hoá: Sáp nhập phố Bãi Nai I với phố Bãi Nai II và đặt tên là: Phố Bãi Nai.

6. Huyện Lạc Sơn.

* Xã Định Cư: Sáp nhập xóm Bai Vớn với xóm Bai Lòng và đặt tên là: Xóm Bai Vớn; Sáp nhập xóm Bai Ngoài với xóm Bai Chim và đặt tên là: Xóm Bai Chim.

* Xã Phú Lương:

- Sáp nhập xóm Rẽ với xóm Vơng và đặt tên là: Xóm Rẽ Vơng.

- Sáp nhập xóm Yến với xóm Báy và đặt tên là: Xóm Yến Báy.

- Sáp nhập xóm Khạ với xóm Chuông và đặt tên là: Xóm Phản Chuông.

- Sáp nhập xóm Khải với xóm Cai và đặt tên là: Xóm Khải Cai.

7. Huyện Lạc Thủy.

* Xã Đồng Tâm: Sáp nhập thôn Rộc Yểng với thôn Suối Tép và đặt tên là: Thôn Suối Tép; Sáp nhập thôn Đống Mối với thôn Đồng Mới và đặt tên là: Thôn Ngọc Lâm.

* Xã Yên Bồng:

- Sáp nhập thôn Sóc Bai với thôn Đồng Bíp và đặt tên là: Thôn Sóc Bai.

- Sáp nhập 36 hộ của thôn Tiền Phong, 01 hộ của thôn Quyết Tiến, 02 hộ của thôn Hồng Phong 2 với thôn Hồng Phong 1 và đặt tên là: Thôn Hồng Phong.

Các hộ còn lại của thôn Tiền Phong sáp nhập về các thôn giáp ranh như sau: 07 hộ về thôn Hồng Phong 3; 06 hộ về thôn Hồng Phong 2 và 01 hộ về thôn Mạnh Tiến 2.

8. Huyện Lương Sơn.

- Xã Tân Vinh: Sáp nhập xóm Tân Lập với xóm Nước Vải và đặt tên là: Xóm Nước Vải.

- Xã Trường Sơn: Sáp nhập xóm Tháy với xóm Mỏ và đặt tên là: Xóm Tháy Mỏ.

9. Huyện Mai Châu.

Xã Xăm Khòe: Sáp nhập xóm Hữu Tiến với xóm Sun và đặt tên là: Xóm Sun.

10. Huyện Tân Lạc.

* Xã Địch Giáo:

- Sáp nhập xóm Sung 1 với xóm Sung 2 và đặt tên là: Xóm Sung.

- Sáp nhập xóm Sung 3 với xóm Đồi Lò và đặt tên là: Xóm Đồi Sung.

- Sáp nhập xóm Mùn với xóm Mười và đặt tên là: Xóm Mùn.

- Sáp nhập xóm Bậy với xóm Chạo và đặt tên là: Xóm Bậy Chạo.

- Sáp nhập xóm Kha với xóm Lạ và đặt tên là: Xóm Kha Lạ.

- Sáp nhập xóm Khạng với xóm Bưa Lay và đặt tên là: Xóm Khạng.

* Xã Lũng Vân:

- Sáp nhập xóm Lở 1 với xóm Lở 2 và đặt tên là: Xóm Lở.

- Sáp nhập xóm Bách 1 với xóm Bách 2 và đặt tên là: Xóm Bách.

- Sáp nhập xóm Nghẹ 1 với xóm Nghẹ 2 và đặt tên là: Xóm Nghẹ.

- Sáp nhập xóm Hượp 1 với xóm Hượp 2 và đặt tên là: Xóm Hượp.

11. Huyện Yên Thủy.

* Thị trấn Hàng Trạm: Sáp nhập khu phố 3 với khu phố 4 và đặt tên là: Khu phố 3-4.

* Xã Ngọc Lương: Sáp nhập xóm Công Tiến với xóm Liên Tiến và đặt tên là: Xóm Liên Tiến; Sáp nhập xóm Hổ 2 với xóm Hổ 3 và đặt tên là: Xóm Hổ 2.

 

Sưu tầm: hoabinh.gov.vn

Liên kết web :
Đang online : 16
Hôm nay : 721
Tháng hiện tại : 4671
Tổng lượt truy cập : 1367157