CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ THƯ VIỆN

 Sưu tầm một số văn bản pháp quy về thư viện giúp sinh viên chuyên ngành Thư viện - Thông tin và Thiết bị - Thư viện tham khảo.

 

 . Pháp Lệnh thư viện năm 2000 ban hành ngày 28/12/2000

Nghị định 72/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh thư viện ban hành ngày 06/08/2002

Nghị định 02/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của  thư viện  tư nhân có phục vụ cộng đồng ngày 06/01/2009.

Quyết định 77/2008/QĐ-BVHTTDL về Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 28/08/2008.

Quyết định 26/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 31/03/2008.

Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành ngày 04/05/2007.

Quyết định 13/2008/QĐ-BVHTTDL về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 04/05/2007.

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thông tin ban hành 22/01/2007.

Quyết định 49/2006/QĐ-BVHTT về việc tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành ngày 05/05/2006.

Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT về Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành 29/12/2006.

Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành ngày 04/05/2005.

Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC sửa đổi Thông tư 97/TTLB/VHTTTTDL-TC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành 04/03/2002.

Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT quy định mức kinh phí mua sách lý luận, chính trị của hệ thống thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành 22/08/2003.

Thông tư 56/2003/TT-BVHTT hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành ngày 16/09/2003.

Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC sửa đổi Thông tư 97/TTLB/VHTTTTDL-TC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành ngày 04/03/2002.

Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT về Quy chế lưu chuyển xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành 30/07/1998.

Quyết định 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhngày 06/11/1998

Quyết định số 393/1998-QĐ-TCCP-CCVC về thi nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên lên bảo tàng viên chính, thư viện viên, thư mục viên chính trong các bảo tàng, thư viện do Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành ngày 03/10/1998

Quyết định 2501/1997/QĐ-CXB về Quy chế tổ chức và hoạt động phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin ban hành 15/08/1997.

 

BBT trang web Thư viện tỉnh (Theo www.thuvienphapluat.vn)

Liên kết web :
Đang online : 5
Hôm nay : 172
Tháng hiện tại : 8834
Tổng lượt truy cập : 862741